Gmina Ciechocin

miejsce piękne z natury...

Nawigacja

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ciechocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Ciechocin.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów, które są zamieszczone na stronie nie posiada warstwy tekstowej (OCR). Dokumenty te zostaną skorygowane i poprawione do września 2020 roku. Informacje sprzed 24 września 2020 roku nie będą poprawiane, gdyż byłoby to nadmierne obciążenie dla jednostki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Marcinkowska, kinga.marcinkowska@ciechocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 77 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Gminy Ciechocin - adres: Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

  • do budynku prowadzi 1 wejście;
  • do wejścia prowadzą schody zabezpieczone barierkami; budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych ani windy.

  W celu umożliwienia obsługi osób z niepełnosprawnością na budynku Urzędu Gminy:

  • zamontowano dzwonek przywołujący pracownika,
  • przeszklone drzwi wejściowe zostały oklejone taśmą ostrzegawczą,
  • brak jest systemu dźwiękowego naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

  • budynek jednopiętrowy - w budynku nie ma zainstalowanej windy,
  • schody na I piętro - pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczony został taśmą ostrzegawczą,
  • w budynku nie ma zainstalowanych urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  • w budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Osoby słabowidzące mogą skorzystać z ręcznej lupy powiększającej znajdującej się w sekretariacie Urzędu.
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Gminy Ciechocin. 
  Powyższa ustawa definiuje go jako odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Ponadto jego status musi być potwierdzony certyfikatem wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. 2010 nr 64 poz. 399). Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, ale nie jest ona zwolniona z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnoprawnych:

  • na parkingu przed Urzędem Gminy przy wejściu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online:

  • Urząd Gminy Ciechocin nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym,
  • w myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

Informator gminny

 • Interaktywna mapa gminy
 • Dobre konsultacje, dobry plan

Wydarzenia

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Newsletter

Banery

Poprzedni
 • Pomoc prawna
 • Powszechny Spis Rolny
 • Narodowy Spis Powszechny
 • Odpady
 • LGD Dolina Drwęcy
 • Zwiedzaj Kraj
 • Rekultywacja
Następny

Europejski Fundusz Społeczny

 • Program Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Leader
 • Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt pn. „Utworzenie strony internetowej wraz z bazą informacji turystycznej Gminy Ciechocin”

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.