Menu

Menu

Treść

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie
z/s w Miliszewach
Miliszewy 51
87 - 408 Ciechocin
tel. 56 683 70 67
www.gopsciechocin.pl


 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach 51 rozpoczął swoją działalność 17.07.1990 r. Obecnie Ośrodek  realizuje zadania Gminy Ciechocin w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. (O Pomocy Społecznej Dz. U. z 2013r., poz.182 z późniejszymi zmianami) oraz wynikające zadania z innych ustawi przepisów wykonawczych a także Statutu. Pomoc obejmuje pomoc osobom i rodzinom zaspokajając niezbędne potrzeby życiowe. Ośrodek podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizowanie pomocy społecznej poprzez: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, przyznawanie i wypłacanie stypendium  materialnego o charakterze socjalnym dla uczniów, realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.


   GOPS Ciechocin realizuje również program " Dostarczanie Żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" we współpracy z Bankiem Żywności w Toruniu. Corocznie organizowane są kolonie letnie dla dzieci rodzin korzystających z pomocy Ośrodka oraz jednodniowe wycieczki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warto również podkreślić ważną rolę Ośrodka w aktywizacji zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy. Od roku 2008 realizowany jest projekt systemowy "Z nadzieją w przyszłość" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki projektowi, część klientów ma szanse usamodzielnienia się od systemu pomocy społecznej oraz zwiększenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Ośrodek prowadzi wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, który jest na bieżąco uzupełniany. Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Ciechocin.

Więcej informacji najdziecie Państwo tutaj.

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

  • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
  • wtorki: 7:30-16:30
  • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]