Menu

Menu

Treść

Treść

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2022 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc.

Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

Drugi punkt prowadzony jest na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu wybranym w ramach otwartego konkursu ofert. Punkt funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pozostaje bez zmian w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13. Czynny jest w następujących godzinach:

 • Poniedziałek 800-1200
 • Wtorek 800-1200 (poradnictwo obywatelskie)
 • Środa 1500-1900
 • Czwartek 800-1200
 • Piątek 1300-1700

Dodatkowo w celu umożliwienia Państwu szerszego dostępu do pomocy prawnej, uruchomiliśmy mobilny Punkt w Gminie Ciechocin, który mieści się w budynku Urzędu Gminy - Ciechocin 172. Punkt będzie czynny w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: +48 784 637 815 lub bezpośrednio przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/kujawsko-pomorskie/golubsko-dobrzynski

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ (również dla Uchodźców z Ukrainy), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców:

 1. PLAKAT i INFORMATOR: prezentujące dostępność nieodpłatnych świadczeń ustawowych
 2. E-BIULETYN: z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał
 3. ARTYKUŁY TEMATYCZNE: z różnych dziedzin prawa

W/w materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej - podstrona dostępna w 3 wersjach językowych:

Dodatkowo dla Uchodźców z Ukrainy przygotowaliśmy:

 1.  MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach - aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ)
 2.  INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce, specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim (wersja dostępna TUTAJ, wersja dostępna TUTAJ)
 3.  10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: (wersja dostępna TUTAJ | wersja dostępna TUTAJ)
 4.  ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor + napisy dostępny TUTAJ)

Ponadto zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2022 roku)

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Ponadto, osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie w przedmiocie braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady, wprowadzona została możliwość udzielania pomocy także za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w czasie epidemii. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – w przypadku przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej:

1. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu, lub

- nieodpłatną mediację, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

3. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

-  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Termin wizyty w punkcie można ustalić pod numerem telefonu:  784 637 815 w godz. Pracy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (Pon.-Pt. 7.30-15.30 )lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy.

 

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują również osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku. Pomoc ta jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w  ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ustawy podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1)      wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)      informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

 

drukuj (Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji)

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów – to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator pośredniczy w kontaktach między stronami:

- umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację),

- proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),

- rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego sposoby rozwiązywania sporów są zwykle tańsze, szybsze i prostsze. Jest to metoda tańsza, gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników. Dopiero zatwierdzenie ugody przez Sąd wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, ale znacznie niższej niż chociażby wpis od pozwu. Rozwiązanie to jest szybsze ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych. Rozwiązywanie sporów w ten sposób jest też prostsze gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych.

Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

Nieodpłatna mediacja – jest dostępna zarówno w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również w ramach świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona nie musi być osobą uprawnioną – może to być przedsiębiorca, osoba fizyczna, pracodawca, kontrahent, sąsiad, członek rodziny itp.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Opinie o udzielanej poradzie

Osoby uprawnione mogą przekazać anonimowo opinię o udzielonej im poradzie – otrzymanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu  na adres e- mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie (Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub pod wskazanym numerem telefonu 784637815. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie  i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

 • nieodpłatna pomoc prawna 1
 • nieodpłatna pomoc prawna 2
 • nieodpłatna mediacja
 • nieodpłatna mediacja 1
 • nieodpłatne poradnictwo

Dziedziczenie długów

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzi w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że do spadku wchodzą zarówno prawa np. własność nieruchomości, samochodu, czy pieniędzy, jak i obowiązki np. z tytułu niespłaconego kredytu. Nie należą natomiast do spadku prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego. Będą to takie prawa i obowiązki, które służą zaspokojeniu określonych interesów konkretnej osoby ze względu na jego indywidualną sytuację np. roszczenia alimentacyjne, uprawnienie do rent. Na podstawie § 3 art. 922 kodeksu cywilnego do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń.

Pamiętaj, że do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń.

Przyjęcie bądz odrzucenie spadku 

Na podstawie art. 1012 kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie może zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jeszcze kilka lat temu brak reakcji spadkobiercy na powołanie do spadku powodował ustawowe dziedziczenie wszystkich długów i wszystkich aktywów.

Aktualnie niezłożenie oświadczenia w terminie oznaczać będzie po korzystnej dla spadkobierców nowelizacji dokonanej w 2015 r., na mocy art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zaprezentowany sposób przyjęcia spadku oznacza, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostaje ograniczona kwotowo, czyli do wysokości wartości stanu czynnego spadku. Stan czynny spadku to wartość należących do majątku spadkowego aktywów. Przykładowo, jeżeli wartość stanu czynnego spadku będzie wynosić 100 tys. zł, a dziedziczony dług będzie opiewał na wysokość 300 tys. zł, to wierzyciel będzie mógł domagać się zapłaty jedynie 100 tys. zł czyli kwoty określającej wysokość stanu czynnego spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która spadek odrzuca. W przypadku gdy miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, wówczas właściwym jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku, a więc sądem właściwym do złożenia oświadczenia będzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

WAŻNE!!!

UWAŻAJ po odrzuceniu spadku, gdy masz małoletnie dziecko!

Należy jednak pamiętać, że jeżeli odrzucimy spadek, to przyjmowana jest fikcja prawna według której jesteśmy traktowani jako osoba, która zmarła przed spadkodawcą. Może to nieść za sobą negatywne konsekwencje dla naszych dzieci, które niejako zajmując nasze miejsce stają się wówczas spadkobiercami. O ile sytuacja jest prosta, jeżeli mamy dzieci pełnoletnie, które same mogą taki spadek odrzucić, o tyle w przypadku dzieci małoletnich, sprawa staje się bardziej skomplikowana.

Odrzucenie spadku za nasze małoletnie dziecko jest uznawane za czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka i w związku tym do dokonanie tej czynności konieczne jest zezwolenie sądu rodzinnego. Sąd rozpatrując sprawę będzie dokonywał między innymi oceny legalność czynności i jej celowość. Odrzucenie spadku zostanie uznane za celowe wówczas gdy wykażemy, że na odrzuceniu nie ucierpi majątek dziecka. Sprowadza się to zatem do wykazania, iż spadek jest zadłużony, a co za tym idzie jego przyjęcie nie będzie dla dziecka korzystne. Po uzyskaniu zgody sądu, oświadczenie możemy złożyć alternatywnie przed sądem spadkowym lub u notariusza.

Jeśli odziedziczyłeś spadek i nie złożyłeś oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jesteś w pełni bezpieczny. Zgodnie z prawem odziedziczysz bowiem spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Możesz być więc pewien, że kwota zadłużenia nie będzie wyższa niż kwota aktywów. Jeśli jednak nie chcesz zajmować się sprawą i nie jesteś zainteresowany dziedziczeniem z dobrodziejstwem inwentarza, powinieneś odrzucić spadek.

Potrzebujesz Pomocy Prawnej?

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
- osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
- telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
- on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

 

drukuj (Dziedziczenie długów)

Zaleganie z alimentami

 

Niepłacenie alimentów na dzieci przez byłych partnerów czy rodziców to nagminny problem w wielu rodzinach. Zdarzają się bowiem rodzice, którzy celowo i uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na własne dzieci, nawet gdy mają środki finansowe i majątek.

Wskazać należy, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej (zstępni, wstępni) oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (syn/córka, wnuk/wnuczka) przed wstępnymi (ojciec/matka, dziadek/babcia), a wstępnych przed rodzeństwem. Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny dotyczy powinności rodziców względem dzieci i to najczęściej tu pojawiają się problemy.

 
Start

Zasądzenie przez Sąd alimentów na dziecko to niestety dopiero początek uzyskania należnych środków finansowych na dziecko. W praktyce zarówno matki jak i ojcowie często albo nie płacą alimentów w ogóle albo nie płacą alimentów w pełnej wysokości na swoje dzieci.

 
 
wniosek_1
 

W pierwszej kolejności mając tytuł wykonawczy (wyrok lub ugodę) należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika właściwego według miejsca zamieszkania rodzica zobowiązanego do płacenia. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać majątek dłużnika z którego komornik będzie mógł dokonać egzekucji - wskazanie majątku przyspieszy postępowanie a tym samym uzyskanie należnych alimentów na dziecko. Jeżeli jednak nie wskażemy majątku, komornik jest zobowiązany ustalić składniki majątkowe dłużnika. Można żądać np. wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego lub z rachunku w SKOK, z nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Może się jednak zdarzyć, że komornikowi nie uda się wyegzekwować długu w całości, a jedynie jego część np. gdy okaże się, że dłużnik zobowiązany do płacenia alimentów nie osiąga żadnych dochodów. Z wnioskiem o wszczęcie egzekucji do komornika można występować wielokrotnie i co ważne gdyby dłużnik miał też inne długi np. z tytułu pożyczek, kredytów, roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo przed nimi.  

WAŻNE_2
 

Gdy okaże się że nie udało się uzyskać środków finansowych na dziecko od zobowiązanego rodzica (po wszczęciu egzekucji i jej umorzeniu ze względu na bezskuteczność) istnieje także możliwość złożenia w Sądzie pozwu o przyznanie alimentów od dziadków dziecka, jeżeli posiadają oni stały dochód, np. pracują albo otrzymują emeryturę. Dziadkowie mogą być obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym względem wnuka, jeżeli np. oboje rodzice nie żyją, rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie jest w stanie sprostać swojemu obowiązkowi alimentacyjnego, np. ze względu na to, iż jest ciężko i przewlekle chory, albo gdy uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwe lub utrudnione, gdyż np. nie płaci w określonym terminie, notorycznie uchyla się obowiązku alimentacyjnego, zniknął, wyjechał za granicę, a ustalenie jego miejsca pobytu jest niemożliwe albo gdy przebywa w zakładzie karnym. Sąd, zasądzając alimenty od dziadków, bada w pierwszej kolejności czy wnuczek albo wnuczka znajdują się w stanie niedostatku, co oznacza że Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe czy podstawowe potrzeby dziecka są zaspokajane np. jedzenie, leczenie, rehabilitacja, gdyż ewentualnie zasadzone alimenty od dziadków nie mogą być przeznaczane na rozrywkę albo podniesienie standardu życia dziecka. Dziadkowie mogą bronić się przed zasądzeniem od nich alimentów powołując się na fakt sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (mogą np. udowadniać, że są schorowani i że sami wymagają opieki, lekarstw albo rehabilitacji i że osiągają zbyt niską emeryturę, aby jeszcze płacić alimenty na swoje wnuki). Sąd bada realne możliwości finansowe dziadków i faktyczne potrzeby bytowe wnuków.

 
wykrzyknik

W sytuacji zalegania z alimentami można również rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji na Policję lub do Prokuratury. Przepisy Kodeksu karnego (art. 209) przewidują odpowiedzialność karną dla osób zobligowanych do płacenia alimentów, które uchylają się od realizacji tego obowiązku.

 
 
 

Osoba, która uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem, albo innym organem, bądź inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlegać będzie karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo karze pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo gdy sprawca tego czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Przykładowo można wskazać, że sprawca czynu, który od czasu do czasu zaspokaja potrzeby dziecka, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną, gdyż zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach, II Wydział Karny, z 14 sierpnia 2019 roku, sygn. II Ka 316/19: „Okresowe tylko, nieregularne i spektakularne zaspokajanie niektórych potrzeb dziecka nie może być uznane za rzetelne wywiązywanie się z obowiązku łożenia na jego utrzymanie, na które składają się nie tylko rozrywki czy ubrania”.

Fundusz alimentacyjny
 

Jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna można rozważyć złożenie wniosku do funduszu alimentacyjnego. Jednakże, aby otrzymać świadczenie z tego funduszu trzeba spełnić kryteria dochodowe, które są niskie a tym samym uzyskanie świadczenia bez spełnienia tego kryterium dochodowego będzie niemożliwe, bądź niższe niż 500 zł, a to ze względu, że od 1 października 2020 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę" (przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego). Prawo uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodu rodziny. Fundusz alimentacyjny przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego obecnie 900,00 zł netto na osobę w rodzinie. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego będzie wynosić 1209 zł. Kryterium to liczone jest na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, pod uwagę są brane zachodzące w międzyczasie zmiany w sytuacji rodziny np. utrata zatrudnienia czy podjęcie nowej pracy.  Ma to na celu uwzględnianie aktualnej i rzeczywistej sytuacji rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

untitled
 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
- każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie.

Rejestracji można dokonać:
telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu,
on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (wyprodukowanych w II kwartale 2023 r.) - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2023 r. znajdą Państwo m.in.:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Podejmowanie pracy sezonowej”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej”, „Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy”, „Czym różni się rozwód od separacji”),

- Poradniki prawne („Nabycie i zbycie pojazdu – o czym należy pamiętać”, Świadczenia rodzinne”, „E-dowód, profil zaufany, podpis kwalifikowany”, „Dziedziczenie – rodzaje i tryby”),

- Informator dla cudzoziemców (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim).


Na stronie znajdą Państwo również
szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym.

Ponadto zachęcamy do śledzenia - nas na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994

pomoc-prawna@sc.org.pl

drukuj ()

 • Nieodpłatna-pomoc-prawna-plakat

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]