Menu

Menu

Treść

Treść

Szczepienia na grypę

W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

Link do strony : https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-bezplatna-akcja-szczepien-przeciw-grypie2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  • zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  • oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)

Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym - bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.

Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 ( Dz.U. 2021 poz. 1581).

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.
W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują. Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie
www.EODD2022.eu

Profilaktyka Jodowa

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi odnośnie walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego trafiły tabletki jodku potasu. MSWiA podkreśla, że w tej chwili nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna
Jeżeli dojdzie do sytuacji skażenia punkty dystrybucyjne w każdej gminie zostaną uruchomione w trybie natychmiastowym bez względu na porę dnia / nocy. Zalecany czas na przyjęcie tabletki to ok. 6 godzin.
UWAGA!
Obecnie tabletki nie są dostępne w tych punktach. Gminy posiadają wystarczającą ilość tabletek, więc na pewno na czas i dla każdego wystarczy. Przyjęcie tabletek jest dobrowolne.
Szczegółowe informacje dotyczące m.in. działania i dawkowania tabletek można znaleźć w ulotce dostępnej do pobrania pod linkiem https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/.../28768/leaflet . Ulotki będą także rozdawane każdej osobie po uruchomieniu procedury dystrybucji tabletek. Dodatkowo prosimy o zapoznanie zapoznania się z Broszurą Informacyjną dostępną pod linkiem https://www.gov.pl/.../91cf9f23-40f0-4cfa-b0c0-142083cffbfa

drukuj (Profilaktyka Jodowa)

 • 310953971_972034890368821_9215118610364073165_n
 • 310953835_972034803702163_3675070741665575794_n
 • 310741647_972034903702153_3487882398901058637_n
 • 310833247_972034917035485_1622019961497003297_n
 • 311024147_972034987035478_216372665671062548_n
 • 310954424_972034817035495_4478615604452276667_n
 • 310993620_972034800368830_2286625576182955616_n

Apel dot. Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

 • 2ee5097ae575455ec8f2c980351571a0HNuV2pIgfyNVcHG8-0
 • 2ee5097ae575455ec8f2c980351571a0HNuV2pIgfyNVcHG8-1

drukuj (Apel dot. Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy)

W dniu 28 listopada 2022 r. Wójt Gminy Ciechocin Pan Andrzej Okruciński podpisał umowę na najem lokalu użytkowego – Przychodni Lekarskiej w Ciechocinie z  Panem doktorem Witoldem Radzikowskim, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 r.

            Pan Witold Radzikowski będzie prowadzić działalność gospodarczą z zakresu Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

drukuj ()

 • DSC_1260
 • DSC_1282
 • DSC_1285
 • DSC_1294

Strona Ośrodka Zdrowia

Na prośbę doktora Witolda Radzikowskiego poniżej podajemy adres strony internetowej pod którym można uzyskać podstawowe informacje o działalności Poradni Nad Drwęcą w Ciechocinie:
 

drukuj (Strona Ośrodka Zdrowia)

    Bezpłatne badanie wzroku 

drukuj ()

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Szczególnie zachęcamy Panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Przypominamy też, że do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1954 roku.

Z nowym rokiem nowym krokiem. Niech na liście postanowień noworocznych pojawi się profilaktyczna mammografia.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

Radomin  –  13 marca  w godzinach od 11.00 do 16.00 przy Zespole Szkół w Radominie, Radomin 14

Ciechocin –  16 marca  w godzinach od 10.00 do 16.00 przed  Urzędem Gminy, Ciechocin 172

Golub-Dobrzyń –  6 marca  w godzinach od 8.30 do 15.00 przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sosnowa 2A

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

•   nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

•   lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Zachęcamy do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 , 22 338 19 60 lub poprzez formularz  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

drukuj ()

 • Ciechocin

Bezpłatne badania

drukuj (Bezpłatne badania)

 • Plakat (2)

Szczepienia przeciw HPV

Dostęp do strony 30.05.2023 r.  https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv

O Programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.

W Polsce w powszechnym programie szczepień przeciw HPV bezpłatnie dostępne są 2 szczepionki: 2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9.

Do kogo kierowany jest Program

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych od 1 stycznia 2010 r. do ukończenia 14. roku życia).

Szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Dzieci urodzone w 2010 r., które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki, mogą przyjąć drugą dawkę po ukończeniu 14 lat.

Jak zapisać dziecko na szczepienie

Aby zapisać dziecko na szczepienie przeciw HPV wystarczy umówić wizytę:

·         w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

·         przez infolinię 989 (7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00),

·         przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

 

Przy szczepieniu nie ma rejonizacji. Na terenie gminy Ciechocin punktem szczepień jest Poradnia Nad Drwęcą, Ciechocin 170, nr tel. 56 683 77 89.

http://poradnianaddrweca.med.pl/2023/05/31/szczepienia-hpv/

drukuj ()

 • ulotka 2
 • ulotka

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]