Menu

Menu

Treść

Treść

W poniższym załączniku znajduje się Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Ciechocin. 

Numer konta bankowego - odpady:

90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

drukuj ()

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechocin.

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu

Telefon kontaktowy

Rodzaj odbieranych odpadów

1

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

Ostrowite 4, 87 - 400 Golub-Dobrzyń

56-683-62-96

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

2

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mostowa 8 B, 87 - 400 Golub-Dobrzyń

56-683-24-36

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

3

Zakład Usług Wodnych

Małszyce 29A, 87 – 408 Ciechocin

56-683-77-80

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Gospodarka odpadami

 Gmina Ciechocin informuje, iż przedsiębiorstwem, które obsługuje naszą gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźno, ul. Matejki 13, tel. 566873190.  

   Jednocześnie PUKiM Ekosystem sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ciechocin. Punkt znajduje się  w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Dostarczone odpady przyjmowane są bezpłatnie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach  od 10:00 do 14:00.

Wykaz przyjmowanych odpadów:

 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble odpady wielkogabarytowe,
 • odpady selektywnie zebrane (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmian budowy
 • chemikalia i zużyte opony samochodowe w rozmiarze do 17 cali,
 • odzież i tekstylia.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Wójt

                                                       Andrzej Okruciński

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania i czystości w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) Wójt Gminy Ciechocin  udostępnia adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. Lista adresów znajduje się w załaczniku poniżej. 

drukuj (Gospodarka odpadami)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku określającego ilość  posiadanej  foli  rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,  opakowań  po  nawozach oraz opakowań typu Big Bag przeznaczonych do utylizacji  pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87 – 408 Ciechocin, osobiście oraz e-mailem na adres : tomasz.krasuski@ciechocin.pl lub ciechocin@ciechocin.pl.   Wzór wniosku dostępny poniżej oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu w zakładce  „Środowisko/odpady komunalne”  do dnia 15.02.2023 r. Utylizacja foli  rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,  opakowań  po  nawozach oraz opakowań typu Big Bag stanowi pomoc publiczną de minimis.

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN)

 

  Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Ciechocin za 2022 r.

               Ciechocin, dnia 27.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN

OBOWIĄZKOWA KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że Gmina Ciechocin ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze  zm.) informujemy o zamiarze rozpoczęcia kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechocin.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a. wyżej wymienionej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wykonując obowiązek pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są oni obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia.

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w pkt 1, z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 w/w ustawy;

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w pkt 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 5aa.                                                                                                                                                             

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o której mowa co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe (ścieki) oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Ciechocin. Należy pamiętać, że posiadane rachunki/faktury muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Minimalna częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba), zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechocin, to: nie rzadziej niż raz na pół roku.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechocin, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane - podpisana umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę. Dokumenty te również będą podlegały kontroli przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Ciechocin.

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i przydomowej oczyszczalni ścieków reguluje uchwała Rady Gminy Ciechocin nr XLIV/220/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechocin.  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469,  ze  zm.) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny do 5000,00 zł.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO GMINNEJ EWIDENCJI

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni uczynić to NIEZWŁOCZNIE.

 

     FIRMY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA WYWÓZ

     NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z

                                   TERENU GMINY CIECHOCIN

 

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu

Telefon kontaktowy

Rodzaj odbieranych odpadów

1

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

Ostrowite 4

87-400 Golub-Dobrzyń

56-683-62-96

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

2

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mostowa 8 B , 87-400 Golub-Dobrzyń

56-683-24-36

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

3

Zakład Usług Wodnych

Małszyce 29A

87 – 408 Ciechocin

56-683-77-80

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Usługę wywozu ścieków i osadów mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ciechocin.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciechocin, pokój nr 1 lub pod nr tel. 56 683 77 81 wew. 35.

drukuj ()

Szanowni Mieszkańcy, udostępniamy harmonogram wywozu nieczystości stałych na pierwszy kwartał 2024 roku.

 • Ciechocin pod Małszyce i za szkołą
 • Ciechocin
 • Elgiszewo
 • Małszyce
 • Miliszewy , Okonin
 • Nowa Wieś, Rudaw
 • Piotrkowo, Morgowo
 • Świętosław
 • jak segregować odpady

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE CIECHOCIN

Harmonogram wywozu odpadów od kwietnia do grudnia 2024 r.

drukuj (Harmonogram wywozu odpadów od kwietnia do grudnia 2024 r.)

 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-1
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-0
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-2
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-4
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-6
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-8
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-10
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-12
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-14
 • 358a24295f1942d3bcbf30df9a5aefb8P8BYbCGrJJYUCFrq-16

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2023 r

drukuj ()

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Wernerowicz,
adres e-mail: iod@ciechocin.pl 

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Grębocinie
66 9491 0003 0030 0012 0489 0001    

Numer konta - odpady
90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

[obiekt mapy]