Menu

Menu

Treść

Treść

W poniższym załączniku znajduje się Harmonogram Wywozu Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Ciechocin. 

Numer konta bankowego - odpady:

90 9491 0003 0030 0012 0489 0054

drukuj ()

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ciechocin.

Lp.

Nazwa i adres
podmiotu

Telefon kontaktowy

Rodzaj odbieranych odpadów

1

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

Ostrowite 4, 87 - 400 Golub-Dobrzyń

56-683-62-96

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

2

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Mostowa 8 B, 87 - 400 Golub-Dobrzyń

56-683-24-36

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

3

Zakład Usług Wodnych

Małszyce 29A, 87 – 408 Ciechocin

56-683-77-80

Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych ( szamb ) i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Gospodarka odpadami

 Gmina Ciechocin informuje, iż przedsiębiorstwem, które obsługuje naszą gminę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Wąbrzeźno, ul. Matejki 13, tel. 566873190.  

   Jednocześnie PUKiM Ekosystem sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ciechocin. Punkt znajduje się  w miejscowości Niedźwiedź, gm. Dębowa Łąka, powiat wąbrzeski. Dostarczone odpady przyjmowane są bezpłatnie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach  od 10:00 do 14:00.

Wykaz przyjmowanych odpadów:

 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble odpady wielkogabarytowe,
 • odpady selektywnie zebrane (papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmian budowy
 • chemikalia i zużyte opony samochodowe w rozmiarze do 17 cali,
 • odzież i tekstylia.

 

 

 

                                                                                                                                                                     Wójt

                                                       Andrzej Okruciński

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania i czystości w gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ) Wójt Gminy Ciechocin  udostępnia adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. Lista adresów znajduje się w załaczniku poniżej. 

drukuj (Gospodarka odpadami)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z realizacją programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie wniosku określającego ilość  posiadanej  foli  rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,  opakowań  po  nawozach oraz opakowań typu Big Bag przeznaczonych do utylizacji  pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87 – 408 Ciechocin, osobiście oraz e-mailem na adres : tomasz.krasuski@ciechocin.pl lub ciechocin@ciechocin.pl.   Wzór wniosku dostępny poniżej oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu w zakładce  „Środowisko/odpady komunalne”  do dnia 15.02.2023 r. Utylizacja foli  rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów,  opakowań  po  nawozach oraz opakowań typu Big Bag stanowi pomoc publiczną de minimis.

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHOCIN)

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

 • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
 • fax +48 56 683 77 08
 • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]