Menu

Treść

Treść

PSR 2020 - jakie pytania usłyszą rolnicy

Szanowni Państwo – do końca spisu pozostało już niewiele czasu. Nie odkładajmy tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwie rolnym poprzez:

  • samospis internetowy - przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej GUS: https://spisrolny.gov.pl
  • telefonicznie - dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62 wybierając opcje (spisz się przez telefon)

 lub skorzystać ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie Gminy Ciechocin.

Rachmistrzem telefonicznym na terenie Gminy Ciechocin jest Pani Edyta Sadowska, która będzie dzwoniła do Państwa z nr telefonu 22 666 66 62. Prosimy o odbieranie telefonów.

Można też dzwonić do Urzędu Gminy Ciechocin - 56 683 77 81  i   56 683 77 83

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie pytania usłyszą rolnicy?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów i nie zawiera pytań, na które odpowiedzi GUS uzyska ze źródeł administracyjnych. Należy pamiętać, że Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w miesiącach wrzesień – listopad br., a pytania będą dotyczyć danych według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

DZIAŁ I – UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

W dziale tym rolnicy zostaną zapytani, czy gospodarstwo rolne 1 czerwca 2020 r. użytkowało lub posiadało grunty niezależnie od tytułu władania, czyli własne, dzierżawione od innych oraz wspólne, ale tylko w części przypadającej użytkownikowi. Zbierane będą dane o powierzchni (w hektarach lub arach) poszczególnych rodzajów gruntów wchodzących w skład gospodarstwa. Należy pamiętać, że do powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego nie zalicza się gruntów własnych, które zostały wydzierżawione innym osobom.

DZIAŁ II - POWIERZCHNIA ZASIEWÓW

Powszechny Spis Rolny 2020 w tej części formularza zbierze informacje, według stanu na dzień 1 czerwca br., o powierzchni zasiewów wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych, w plonie głównym i poplonach, z wyszczególnieniem czy są to uprawy w gruncie czy pod osłonami.
W celu uniknięcia sytuacji pominięcia roślin, które z reguły są uprawiane na mniejszych powierzchniach, pierwsze pojawią się pytania o ogólną powierzchnię uprawy kwiatów i roślin ozdobnych, ziół i przypraw.

Następnie rolnicy zostaną poproszeni o wymienianie i podawanie powierzchni każdej innej uprawy rolnej i ogrodniczej prowadzonej w gospodarstwie, z podziałem według ich przeznaczenia, czyli do spożycia, na paszę, zielonkę, ziarno lub rozsadę. Dodatkowo rolnicy będą musieli odpowiedzieć na pytania o powierzchnię uprawy grzybów jadalnych w okresie    12 miesięcy.

DZIAŁ III - ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

W spisie zbierane będą dane o liczbie gatunków zwierząt gospodarskich, ale tylko tych, które znajdowały się w gospodarstwie 1 czerwca. Do zwierząt gospodarskich nie zalicza się zwierząt (z wyjątkiem koni) utrzymywanych wyłącznie dla celów rekreacyjnych lub terapeutycznych. Należy pamiętać, że Powszechny Spis Rolny 2020 obejmuje zwierzęta gospodarskie, które:

  • były własnością użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, i które znajdowały się w gospodarstwie rolnym lub przebywały na wypasie na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych,
  • należały do innych właścicieli, i które przetrzymywane były czasowo lub stale w spisywanym gospodarstwie,
  • wyjątek stanowią pnie pszczele, które należy spisać u ich właściciela niezależnie od miejsca gdzie się znajdowały.

W dziale tym zbierane będą także dane o sposobie utrzymania bydła, świń i kur niosek. Dane te będą dotyczyły okresu 12 miesięcy. ( np. chlewnia - z podłoga rusztową,  z podłogą częściowo rusztową, z podłogą litą z płytką ściółką,  z głęboką ściółka; obora – ściołowa, bezściołowa – stanowiska uwięziowe, wolnostanowiskowe, czy mają dostęp do wybiegu, czy są wypasane)

DZIAŁ IV – NAWOŻENIE

Dane zbierane w tym dziale dotyczą okresu 12 miesięcy. Rolnicy zostaną poproszeni o podanie jakie nawozy mineralne oraz wapniowe i w jakiej ilości zużyto do nawożenia w gospodarstwie rolnym. Zapytani zostaną także o ogólną (bez podziału na uprawy) powierzchnię nawożoną nawozami. Kolejne pytania będą dotyczyły nawozów naturalnych, w tym między innymi ilości, rodzaju sposobu czy czasu przechowywania nawozów naturalnych.

Dodatkowo Powszechny Spis Rolny 2020 poprosi o informacje czy w gospodarstwie zastosowano, a jeśli tak, to ile zużyto nawozów organicznych, innych niż nawozy zielone, obornik, pomiot ptasi, gnojówka, gnojowica. Należy tu uwzględnić odpady                            przemysłu spożywczego, osady ściekowe, poferment.
 
DZIAŁ V - OCHRONA ROŚLIN

Zbierane będą informacje o liczbie zabiegów środkami ochrony roślin wykonanych na następujące grupy upraw: zboża, warzywa, sady i inne uprawy trwałe oraz pozostałe uprawy,    a także w magazynach. Rolnicy zostaną zapytani także o liczbę niestandardowych urządzeń do zabiegów środkami ochrony roślin i ocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

DZIAŁ VI - BUDYNKI GOSPODARSKIE

W dziale tym rolnicy będą musieli podać liczbę i powierzchnię specjalistycznych budynków inwentarskich (obór, chlewni, kurników). Spisowi nie podlegają budynki wielofunkcyjne lub budynki inwentarskie, gdzie utrzymywane są dwa lub więcej gatunków zwierząt. Zapytani zostaną także o liczbę i pojemność pozostałych budynków gospodarskich, czyli silosów zbożowych i silosów paszowych, sortowni, przechowalni, chłodni i kopców ziemnych, silosów na kiszonki oraz stodół.

 

DZIAŁ VII – CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE

W ramach działu VII Powszechny Spis Rolny 2020 zbierze informacje o liczbie ciągników i ładowarek teleskopowych według ich mocy, liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych i liczbie maszyn wykorzystujących sygnał GPS. Dodatkowo rolnicy zostaną zapytani o to czy w okresie 12 miesięcy, korzystali z maszyn lub urządzeń będących własnością innych gospodarstw rolnych lub firm usługowych.

DZIAŁ VIII – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Jeżeli użytkownik sprzedawał wytworzone w gospodarstwie produkty rolne oraz zwierzęta gospodarskie, to zostanie zapytany o to jaką część (w %) tej sprzedaży stanowiła sprzedaż bezpośrednio konsumentom. Pytania będą również dotyczyć samozaopatrzenia żywnościowego i innej niż rolnicza działalności zarobkowej bezpośrednio związanej                                 z gospodarstwem rolnym.

Należy podkreślić, że Powszechny Spis Rolny 2020 nie będzie zbierać danych o wielkości ani o wartości wytworzonej w gospodarstwie produkcji rolniczej czy sprzedaży produktów rolnych oraz wyrobów i usług z działalności innej niż rolnicza, ani o wartość uzyskiwanych dopłat bezpośrednich.

DZIAŁ IX – STRUKTURA DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA INDYWIDUALNEGO

W dziale tym pytania będą dotyczyć źródeł dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego uzyskanych w okresie 12 miesięcy. Rolnicy nie będą pytani o wielkość dochodów, tylko o ich strukturę. Oznacza to, że łączne dochody gospodarstwa domowego należy przyjąć za 100% i następnie podać w przybliżeniu, ile % stanowiły dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent lub innych niezarobkowych źródeł (na przykład zasiłek wychowawczy, program Rodzina 500+, stypendium, dochody z dzierżawy ziemi).

DZIAŁ X - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

W dziale tym rolnicy zostaną zapytani o to kto i w jakim wymiarze czasu pracował w okresie 12 miesięcy przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym lub w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy wskazać osobę kierującą gospodarstwem w dniu 1.06.2020 r.

DZIAŁ XI - CHÓW I HODOWLA RYB

Jeżeli w gospodarstwie rolnym, w okresie 12 miesięcy prowadzony był chów/hodowla ryb, rolnicy zostaną zapytani o powierzchnię stawów rybnych i objętość urządzeń do chowu i hodowli ryb, gatunki utrzymywanych ryb.

Opracowano na podstawie: https://swiatrolnika.info/powszechny-spis-rolny-2020-co-musisz-wiedziec

                                                                                  Gminne Biuro Spisowe  w Ciechocinie

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin
Ciechocin 172,
87-408 Ciechocin

tel. 56 683 77 81/83
fax. 56 683 77 08
ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych :
Michał Daczko
E-mail : iod@ciechocin.pl
Nr. telefonu : 694 191 953

Godziny urzędowania:
poniedziałki - środy - czwartki - 7:30 - 15:30
wtorki -   7:30 - 16:30
piątki - 7:30 - 14:30

 

[obiekt mapy]