Menu

Treść

Treść

Instalacja fotowoltaiczna w Gminie Ciechocin

W dniu 17 lutego 2022 r. przy udziale przedstawicieli Gminy, inspektora nadzoru i przedstawicieli wykonawcy dokonano odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji siedem instalacji fotowoltaicznych umieszczonych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Ciechocin. Zadanie otrzymało 50% dofinansowania w ramach projektu pn. „Instalacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w budynkach użyteczności publicznej terenie Gminy Ciechocin” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu zostały objęte następujące obiekty:

 • Świetlica Wiejska Ciechocin 102A (Sołectwo Kujawy) - 19,98 kWp
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga, Ciechocin 167 - 23,68 kWp
 • Budynek Urzędu Gminy Ciechocin 172 - 9,99 kWp
 • Teren przy oczyszczalni ścieków Elgiszewo 37b - 39,96 kWp
 • Budynek GOPS Miliszewy 51 - 7,40 kWp
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga, Nowa Wieś 20 - 39,96 kWp
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku, Świętosław 36 - 9,99 kWp.

Wykonawcą instalacji była firma Solar Breaker Sp. z o.o. z Warszawy, która została wyłoniona w ramach postępowania przetargowego i wykonała zadanie za kwotę 552 037,36 zł. Głównym celem realizowanego projektu było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii. Przyczyni się to przede wszystkim do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do środowiska. Jednocześnie realizacja projektu pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Gminy poprzez redukcję kosztów związanych z opłatami energii.

drukuj (Instalacja fotowoltaiczna w Gminie Ciechocin)

 • Ciechocin Szkoła
 • Ciechocin Urząd Gminy
 • Ciechocin Urząd
 • Elgiszewo
 • Nowa Wieś
 • Ciechocin

Wstecz

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

 • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
 • fax +48 56 683 77 08
 • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]