Menu

Treść

Treść

Podpisano umowę na realizację zadania „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby. Wartość dofinasowania to 144 525,84 zł.

Siłownia zewnętrzna znajdzie się na wydzielonym terenie działki przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu.  

W skład siłowni zewnętrznej wejdą:

 • Zjazd linowy 1 szt.
 • Wyciąg i orbitrek 1 szt.
 • Biegacz i orbitrek 1 szt.
 • Prasa nożna i wioślarz 1 szt.
 • Surfer i wioślarz 1 szt.
 • Rower i jeździec 1 szt.
 • Narty i motyl 1 szt.
 • Trenażer (N) i rower ręce 1 szt.
 • Ławka z USB 1 szt.
 • Szachownica 1 szt.
 • Biegacz dla dzieci 1 szt.
 • Jeździec dla dzieci 1 szt.
 • Krzesło dla dzieci 1 szt.
 • Prasa dla dzieci 1 szt.
 • Stepper i pajac dla dzieci 1 szt.
 • Tablica z regulaminem 1 szt.

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej nie będzie zmieniana, będzie to istniejąca nawierzchnia jako teren zielony (trawa).

drukuj ()

 • poziom_kolor
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-34
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-35
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-78

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·    1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·    1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego.
Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 04.01.2023 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.

drukuj (Pomoc żywnościowa)

 • s4_pomoc_zywnosciowa_popz_podprogram_2019_-_efekty_1605519575_151 (1)

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU

– MODUŁ II

 W  związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w dniu 16 stycznia 2023 r. w sali nr 11 Urzędu Gminy w Ciechocinie o godz. 1000  odbędzie się spotkanie na którym omówione zostaną podstawowe założenia programu.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa opieki na odległość realizowana w ramach tego programu jest BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 242 081, 661 318 113.

drukuj ()

Za nami rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Tegoroczna edycja konkursu odbywa się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, dlatego tematem przewodnim jest hasło „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.” Do eliminacji na poziomie gminnym zostało zakwalifikowanych 16 prac plastycznych w trzech różnych grupach wiekowych.
Jury w następującym składzie
:

Druh Piotr Malinowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie;

Druh Michał Sztandarski – Komendant Gminny ZOSP RP w Ciechocinie;

Druh Mariusz Gutowski – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie;

spośród wykonanych prac wyłoniło zwycięzców. W poszczególnych grupach klasyfikacja wyglądała następująco:

I grupa wiekowa (oddziały przedszkolne):

Miejsce I - Jakub Kapłon (6 lat) – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Miejsce II - Izabela Cieplak (6 lat) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu

Miejsce III - Julia Błotnicka (6 lat) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;            

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I - IV):

Miejsce I - Martyna Boniecka (klasa I) - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie;

Miejsce II - Nadia Rygielska (klasa IV) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Miejsce III - Igor Staśkiewicz (klasa II) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

III grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V - VIII):

Miejsce I - Michalina Kowalska (klasa VIII) - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie;

Miejsce II - Nikola Ciechanowska (klasa VII) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gminy Ciechocin. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Laureaci konkursu przeszli do kolejnego etapu, jakim są eliminacje na szczeblu powiatowym. Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!

drukuj ()

 • IMG_0032
 • IMG_0034
 • IMG_0041
 • IMG_0059
 • IMG_0075

Harmonogram pracy inkasenta w 2023 r. 

drukuj ()

 • Bez tytułu
 • logo ARiMR_niebieskie_w_krzywych_A

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

 

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwiw. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to  50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

drukuj ()

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.

Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się 
w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie). 

Od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł. 

Wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.

Kasa zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r., na wniosek emeryta/rencisty, może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł. 

Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia), powinien złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie takie można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9% kwoty świadczenia.

 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) 
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.)

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

Szanowni Państwo,

od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta–rencisty w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL). ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

drukuj ()

 • Infografika (1)
 • Infografika (2)

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

1.      Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).

·         Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

·         Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

·         Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

2.      Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3.      Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

·         informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

drukuj ()

 • kdz15.2022.plakat.z.logotypami_online

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szkolenie dla rolników

Szanowni Państwo, informujemy, że 1 lutego 2023 roku w godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się webinarium "Dotacje dla rolnictwa".

drukuj (Szkolenie dla rolników)

 • Kujawsko-Pomorski_1_02_2023_elektro2

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

1 lutego 2023 r.

 

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:03 Powitanie
Halina Szymańska – Prezes ARiMR;
Agnieszka Soin – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30 Wystąpienie Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godzina

temat prezentacji

prelegent

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


11:30

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)

Jolanta Duchnik

Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych


11:45

Rozwój małych gospodarstw

Monika Zielińska

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych

12:00

Premie dla młodych rolników

12:15

Ekoschematy 2023 –
m.in.  ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych
w ciągu 12 godzin”

Jolanta Dobiesz

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

12:30

Korzystne zmiany w ustawie
(m.in. w turnusach regeneracyjnych
dla opiekunów i rehabilitacyjnych
dla „rolników-emerytów” w CRR,
które ruszyły 1 tycznia 2023 r.)

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

12:40

Korzystanie z portalu eKRUS

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

12:50

Działania prewencyjne KRUS - przygotowanie do 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

13:00

Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń
emerytalno-rentowych

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

13:10

Pozwolenia na przywóz/wywóz
w handlu zagranicznym
z krajami pozaunijnymi

Adam Stankiewicz
Kierownik Wydziału Obsługi Handlu, Departament Interwencji Rynkowych

13:20

Monitorowanie
rynku konopi włóknistych

Dorota Jabłońska-Gorzała
Kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych, Departament Interwencji Rynkowych

13:30

Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich

Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Innowacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13:40

Energia dla wsi

Agnieszka Karwat

Grupa AZOTY

13:50

Wiosenne nawożenie roślin azotem

Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy Grupy Azoty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14:00

Zmiany w zasadach identyfikacji
i rejestracji zwierząt –
nowa ustawa o systemie IRZ

Andrzej Sukiennik

Główny specjalista

Departament Ewidencji Producentów
 i Rejestracji Zwierząt

14:20

System AMS

Stanisław Sas
Dyrektor
Departamentu Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych

 

Dziś, 30 stycznia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godz. 17.00-20.00, odbędą się konsultacje społeczne dokumentu SUMP dla MOF Torunia.

drukuj ()

 • SUMP

IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres: Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz lub bydgoszcz(at)krus.gov.pl

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się na stronie www.krus.gov.pl.  

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!)

Osoby zainteresowane kursem chemizacyjnym zapraszamy do zgłaszania się w ODR Golub-Dobrzyń, bądź telefonicznie.

drukuj ()

 • Zaproszenie-na-chemizacyjne-ciechocin-2023-1

Kontakt

Urząd Gminy Ciechocin

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin

Dane kontaktowe

 • tel. +48 56 683 77 81, +48 56 683 77 82, +48 56 683 77 83
 • fax +48 56 683 77 08
 • e-mail: ciechocin@ciechocin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Daczko, e-mail: iod@ciechocin.pl, tel. +48 694 191 953

Godziny urzędowania

 • poniedziałki, środy, czwartki: 7:30-15:30
 • wtorki: 7:30-16:30
 • piątki: 7:30-14:30

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

/Ciechocin/SkrytkaESP

[obiekt mapy]