Menu

Treść

Treść

Podpisano umowę na realizację zadania „Budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby. Wartość dofinasowania to 144 525,84 zł.

Siłownia zewnętrzna znajdzie się na wydzielonym terenie działki przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu.  

W skład siłowni zewnętrznej wejdą:

 • Zjazd linowy 1 szt.
 • Wyciąg i orbitrek 1 szt.
 • Biegacz i orbitrek 1 szt.
 • Prasa nożna i wioślarz 1 szt.
 • Surfer i wioślarz 1 szt.
 • Rower i jeździec 1 szt.
 • Narty i motyl 1 szt.
 • Trenażer (N) i rower ręce 1 szt.
 • Ławka z USB 1 szt.
 • Szachownica 1 szt.
 • Biegacz dla dzieci 1 szt.
 • Jeździec dla dzieci 1 szt.
 • Krzesło dla dzieci 1 szt.
 • Prasa dla dzieci 1 szt.
 • Stepper i pajac dla dzieci 1 szt.
 • Tablica z regulaminem 1 szt.

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej nie będzie zmieniana, będzie to istniejąca nawierzchnia jako teren zielony (trawa).

drukuj ()

 • poziom_kolor
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-34
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-35
 • umowy_rpoiprow_fot_mikolaj_kuras-78

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:
·    1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
·    1320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 
Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka z dokumentami potwierdzającymi wysokość miesięcznego dochodu netto z miesiąca poprzedzającego.
Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Ciechocin od dnia 04.01.2023 roku.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 70 67, kom. 661 242 081.

drukuj (Pomoc żywnościowa)

 • s4_pomoc_zywnosciowa_popz_podprogram_2019_-_efekty_1605519575_151 (1)

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU

– MODUŁ II

 W  związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie informuje, iż w dniu 16 stycznia 2023 r. w sali nr 11 Urzędu Gminy w Ciechocinie o godz. 1000  odbędzie się spotkanie na którym omówione zostaną podstawowe założenia programu.

Adresatami programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa opieki na odległość realizowana w ramach tego programu jest BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 242 081, 661 318 113.

drukuj ()

Za nami rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Tegoroczna edycja konkursu odbywa się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, dlatego tematem przewodnim jest hasło „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.” Do eliminacji na poziomie gminnym zostało zakwalifikowanych 16 prac plastycznych w trzech różnych grupach wiekowych.
Jury w następującym składzie
:

Druh Piotr Malinowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie;

Druh Michał Sztandarski – Komendant Gminny ZOSP RP w Ciechocinie;

Druh Mariusz Gutowski – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciechocinie;

spośród wykonanych prac wyłoniło zwycięzców. W poszczególnych grupach klasyfikacja wyglądała następująco:

I grupa wiekowa (oddziały przedszkolne):

Miejsce I - Jakub Kapłon (6 lat) – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Miejsce II - Izabela Cieplak (6 lat) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu

Miejsce III - Julia Błotnicka (6 lat) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;            

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I - IV):

Miejsce I - Martyna Boniecka (klasa I) - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie;

Miejsce II - Nadia Rygielska (klasa IV) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Miejsce III - Igor Staśkiewicz (klasa II) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

III grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V - VIII):

Miejsce I - Michalina Kowalska (klasa VIII) - Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie;

Miejsce II - Nikola Ciechanowska (klasa VII) - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu;

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wójta Gminy Ciechocin. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Laureaci konkursu przeszli do kolejnego etapu, jakim są eliminacje na szczeblu powiatowym. Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!

drukuj ()

 • IMG_0032
 • IMG_0034
 • IMG_0041
 • IMG_0059
 • IMG_0075

Harmonogram pracy inkasenta w 2023 r. 

drukuj ()

 • Bez tytułu
 • logo ARiMR_niebieskie_w_krzywych_A

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

 

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Ten limit nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia).

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” ARiMR uruchamia nowy obszar pomocy – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwiw. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to  50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski w obu obszarach (E – nawadnianie i F – zielona energia) będzie można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

drukuj ()

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2023 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2022.

Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się 
w kwocie wolnej od podatku (tj. 30.000 zł rocznie). 

Od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek tj. o 300 zł. 

Wyjątkiem są świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.

Kasa zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r., na wniosek emeryta/rencisty, może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 zł. 

Świadczeniobiorca, który uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wówczas zminimalizowana zostanie wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia), powinien złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie takie można złożyć nie więcej niż trzem płatnikom.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu nadal wynosi 9% kwoty świadczenia.

 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) 
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.)

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

Szanowni Państwo,

od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta–rencisty w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL). ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

drukuj ()

 • Infografika (1)
 • Infografika (2)

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

1.      Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).

·         Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

·         Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

·         Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

2.      Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3.      Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

·         informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

drukuj ()

 • kdz15.2022.plakat.z.logotypami_online

 

Uprzejmie informujemy, iż miesiąc luty to okres, w którym każdy rolnik ma możliwość złożenia wniosku o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski powinny zostać złożone w nieprzekraczalnym terminie tj. do 28 lutego 2023 r.

 

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Szkolenie dla rolników

Szanowni Państwo, informujemy, że 1 lutego 2023 roku w godz. 11:00 – 14:00 odbędzie się webinarium "Dotacje dla rolnictwa".

drukuj (Szkolenie dla rolników)

 • Kujawsko-Pomorski_1_02_2023_elektro2

Dotacje dla rolnictwa – I krajowy webinar 2023

1 lutego 2023 r.

 

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:03 Powitanie
Halina Szymańska – Prezes ARiMR;
Agnieszka Soin – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30 Wystąpienie Henryka Kowalczyka – Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godzina

temat prezentacji

prelegent

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


11:30

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (fotowoltaika)

Jolanta Duchnik

Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych


11:45

Rozwój małych gospodarstw

Monika Zielińska

Dyrektor Departamentu Działań Premiowych

12:00

Premie dla młodych rolników

12:15

Ekoschematy 2023 –
m.in.  ekoschemat „Wymieszanie obornika z glebą na gruntach ornych
w ciągu 12 godzin”

Jolanta Dobiesz

Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

12:30

Korzystne zmiany w ustawie
(m.in. w turnusach regeneracyjnych
dla opiekunów i rehabilitacyjnych
dla „rolników-emerytów” w CRR,
które ruszyły 1 tycznia 2023 r.)

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

12:40

Korzystanie z portalu eKRUS

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

12:50

Działania prewencyjne KRUS - przygotowanie do 20. edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

13:00

Zapowiadane na marzec 2023 r. zmiany w ustawie w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń
emerytalno-rentowych

Marek Surmacz
Zastępca Prezesa KRUS

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

13:10

Pozwolenia na przywóz/wywóz
w handlu zagranicznym
z krajami pozaunijnymi

Adam Stankiewicz
Kierownik Wydziału Obsługi Handlu, Departament Interwencji Rynkowych

13:20

Monitorowanie
rynku konopi włóknistych

Dorota Jabłońska-Gorzała
Kierownik Wydziału Monitorowania Rynków Rolnych, Departament Interwencji Rynkowych

13:30

Działania wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich

Mateusz Balcerowicz
Dyrektor Departamentu Innowacji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13:40

Energia dla wsi

Agnieszka Karwat

Grupa AZOTY

13:50

Wiosenne nawożenie roślin azotem

Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy Grupy Azoty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

14:00

Zmiany w zasadach identyfikacji
i rejestracji zwierząt –
nowa ustawa o systemie IRZ

Andrzej Sukiennik

Główny specjalista

Departament Ewidencji Producentów
 i Rejestracji Zwierząt

14:20

System AMS

Stanisław Sas
Dyrektor
Departamentu Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych

 

Dziś, 30 stycznia w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godz. 17.00-20.00, odbędą się konsultacje społeczne dokumentu SUMP dla MOF Torunia.

drukuj ()

 • SUMP

IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres: Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz lub bydgoszcz(at)krus.gov.pl

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się na stronie www.krus.gov.pl.  

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!)

Osoby zainteresowane kursem chemizacyjnym zapraszamy do zgłaszania się w ODR Golub-Dobrzyń, bądź telefonicznie.

drukuj ()

 • Zaproszenie-na-chemizacyjne-ciechocin-2023-1

Pożegnanie księdza

Z przykrością zawiadamiamy, że 31 stycznia zmarł proboszcz parafii św. Rocha w Barłogach ks. Andrzej Działdowski pochodzący z Ciechocina. Przeżył 55 lat (w kapłaństwie 29). Ceremonie pogrzebowe rozpoczną się 3 lutego o godzinie 15:30 w kościele parafialnym w Barłogach. Msza pogrzebowa i diecezjalne pożegnanie zmarłego kapłana odbędzie się w sobotę 4 lutego o godz. 10.00 w Barłogach. Po zakończonej liturgii trumna z ciałem zmarłego kapłana zostanie przewiezione do rodzinnej parafii w Ciechocinie, gdzie po Mszy św. o godz. 14:00 zostanie on pochowany na cmentarzu parafialnym.

drukuj (Pożegnanie księdza)

 • obrazek

Informacja ZUS

Szanowni Państwo,

od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
 • portalu Emaptia,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Świadczenie 500+ przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Nadal będą obowiązywać dotychczasowe wnioski. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku okresów świadczeniowych do wniosku oraz w słowniku pouczeń do wniosku SW-U - z uwagi na zmianę legislacyjną.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy przez obywateli Ukrainy

Świadczenie 500+ przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi  i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski poprzez:

 • PUE ZUS,
 • portal Empatia
 • bankowość elektroniczną.

Zgodnie o obecnie obowiązującym stanem prawnym, wnioski SW-U na okres 2023/2024 obywatele Ukrainy będą mogli składać do 24 sierpnia 2023 r. 

drukuj (Informacja ZUS)

 • 0205_23-Plakat-mZUS-WCAG

Zapraszamy na szkolenia hybrydowe dotyczące Płatności bezpośrednich, Warunkowości i Ekoschematów:

 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”, które odbędzie się dn. 08.02.2023 r. o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online – bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/mechanizmy-wsparcia-dochodow-gospodarstw-rolniczych-platnosci-bezposrednie-warunkowosc-/register

Qu7uUNQYeygAAAABJRU5ErkJggg==

Program szkolenia:

 • System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych
 • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia

 

 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”, które odbędzie się dn. 15.02.2023 r. o godz. 10:00.

Szkolenie odbędzie się zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online – bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/mechanizmy-wsparcia-dochodow-gospodarstw-rolniczych-ekoschematy2/register

PfgrbOSQI+T97Vn4b1GD7TAAAAABJRU5ErkJggg==

Program szkolenia:

 • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Szkolenia poprowadzi:
Łukasz Piotrowski, Główny specjalista ds. ekonomiki, KPODR w Minikowie

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wcześniejsza rejestracja.

drukuj ()

W gminnym halowym turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Ciechocin rozgrywanym 5 lutego na hali sportowej w Nowej Wsi wzięło udział sześć drużyn. Turniej został rozegrany systemem ,,każdy z każdym''. Po zaciętej rywalizacji kolejność drużyn przedstawia się następująco:
1. miejsce Soccer Team 
2. miejsce Felicita
3. miejsce Ciechocin Team 
4. miejsce Comfort Team
5. miejsce FC Asfalt
6. miejsce Gzyms 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział oraz sportową rywalizację.

drukuj ()

 • IMG_0146
 • IMG_0150
 • IMG_0156
 • IMG_0158
 • 327246750_1196074040937169_3156518652686210867_n
 • 327709513_719168812951652_2603432406966684160_n
 • 327823540_1672039786554859_5638207843203323490_n

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o niezwłoczny odbiór zakupionego przez Państwa asortymentu (groszek lub orzech) z placu u Państwa Rumińskich w Ciechocinie. Po opłacie faktury należy od razu udać się do punktu składowego, aby ustalić szczegóły transportu węgla.

drukuj ()

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach drugiej transzy w sezonie grzewczym 2022/2023 przyjmujemy do 28 lutego 2023 włącznie. Termin ten jest ostateczny ze względu na konieczność organizacji całego procesu dystrybucji węgla.

drukuj ()

 • wegiel-zdjecie-800x600-s

Pierwsze konsultacje społeczne ws. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyły się spotkania warsztatowe w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W kolejnym kroku zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!

W dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w miastach należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, tzw. MOFT, tj. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone zrównoważonej mobilności. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów zaangażowanych w projekt, radni, reprezentanci wspólnot i Rad Okręgów oraz mieszkańcy, zainteresowani przyszłością transportu lokalnego. Obecni byli także przedstawiciele GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali założenia i cele planu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. W ramach warsztatów dokonano także oceny sytuacji transportowej, za pomocą analizy SWOT.

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego br. na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Planowane są kolejne tury konsultacji. Niebawem Wykonawca opracowania SUMP przedstawi szczegóły kolejnych tur konsultacji.

Na stronie internetowej www.sump-torun.pl na bieżąco można dzielić się opiniami dotyczącymi podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. Warto zgłaszać opinie i pomysły. Pomogą one opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Wszystkim, którzy już zabrali głos w dyskusji serdecznie dziękujemy! 

drukuj ()

 • Grafika SUMP dla MOFT

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

Jakie działania wspiera akcja

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
 • pomocy prawnej,
 • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
 • możliwość otrzymania  mikrograntu na działania (600 zł),
 • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
 • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/ 

drukuj ()

 • grafika_basic

Rozliczenie PIT za 2022 r. od 15 lutego do 2 maja

 • Rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok. Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną.
 • W usłudze Twój e-PIT na podatników będą czekać zeznania przygotowane przez administrację skarbową.
 • Przedsiębiorcy będą mogli wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
 • Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych. Rozliczając swój PIT podatnik będzie składał PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozliczał się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej:

 • w 2019 r. ok. 7 mln z ok. 16 mln elektronicznych deklaracji PIT
 • w 2020 r. ok. 9 mln z ok. 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT
 • w 2021 r. ok. 10 mln z ok. 19,6 mln elektronicznych deklaracji PIT
 • w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe:

 • PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
 • PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
 • nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

 • informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;
 • informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

e-US jest chętnie wykorzystywany przez klientów, a jego popularność stale rośnie. W 2022 r. logowano się do niego ponad 29,6 mln razy, a od początku funkcjonowania serwisu, czyli od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odnotowaliśmy ponad 81 mln logowań.

Serwis posiada angielską i ukraińską wersję językową.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Ulgi w PIT i 1,5% podatku dla OPP

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić.

e-Deklaracje i rozliczenie w formie papierowej

Formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L będą dostępne w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl.

Natomiast z uwagi na dużą popularność Twojego e-PITa zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze. Odchodzimy od ich wypełnienia w systemie e-Deklaracje.

Deklarację PIT będzie można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.

Dodatkowo oferujemy usługę, która pozwala na umówienie się na wizytę w urzędzie skarbowym. Można to zrobić online lub telefonicznie. Rezerwacja wizyty umożliwia szybkie załatwienie sprawy z jaką podatnik przychodzi do urzędu.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie - do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty.

Hipotetyczny podatek należny

W rozliczeniu PIT za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał tzw. ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca ub. r. Dla niektórych podatników rozliczenie z tą ulgą może okazać się korzystniejsze. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego, po złożeniu przez podatnika zeznania, obliczy hipotetyczny podatek należny z jej uwzględnieniem.

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie, po złożeniu przez podatnika zeznania. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Informacja taka trafi do podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania. KAS wyśle pismo pocztą albo przez e-Urząd Skarbowy (jeżeli podatnik zgodził się na taką formę korespondencji). Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę wynikającą z obliczenia hipotetycznego podatku należnego. Nadpłata będzie zwracana w terminie do 45 dni w przypadku zeznań PIT złożonych w formie elektronicznej lub w terminie do 3 miesięcy w przypadku zeznań papierowych.

Jeżeli podatnik ma zaległości czy niedopłaty zostanie ona zaliczona na ich poczet.

Podatnicy sami będą też mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który będzie dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl.

drukuj ()

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają na szkolenie on-line pn.

„Energia dla Wsi i Eko-Klimat” 

20.02.2023 r., godz. 10:00

W programie:

 • Przedstawienie Programu Energia dla Wsi
 • Przedstawienie form finansowania w ramach Programu Energia dla Wsi
 • Co może zyskać rolnik i spółdzielnie energetyczne korzystając z Programu Energia dla Wsi?
 • Inne źródła finansowania inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w rolnictwie
 • Pytania i odpowiedzi nt. zagadnień prowadzonego szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Rejestracja na szkolenie pod linkiem:

https://kpodr.clickmeeting.com/energia-dla-wsi-i-eko-klimat/register

Szkolenie jest bezpłatne.

Jeżeli po rejestracji, nie otrzymają Państwo linku na szkolenie (może być w skrzynce spam), prosimy kliknąć na bezpośredni link do szkolenia

W sprawach organizacyjnych prosimy kontakt Natalia Czyżewska-Suchoń, tel. 723 692 570

e-mail: natalia.czyzewska-suchon@kpodr.pl

drukuj ()

Szanowni Państwo,
zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu. Synoptycy ostrzegają również, że tak niebezpieczne porywy wiatru mogą powodować uszkodzenia budynków i zrywanie dachów.
W związku z tym prosimy mieszkańców naszej Gminy o odpowiednie zabezpieczenie swojego mienia przed  uszkodzeniami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska przypomina, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.. 

drukuj ()

We współczesnym, cyfrowym świecie, problem z zasięgiem komórkowym oznacza nie tylko brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, czy problem z wysyłką SMSów, ale przede wszystkim powoduje duże ograniczenia w dostępie do internetu – co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, korzystaniu z serwisów streamingowych czy dostępie do informacji. Mimo wytężonych starań wszystkich operatorów, zarówno w warstwie rozbudowy infrastruktury jak i edukacji konsumentów, wykluczenie cyfrowe wciąż pozostaje w Polsce realnym problemem. Często indywidualni odbiorcy decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu ze znikającym zasięgiem poprzez instalację taniego i nielegalnego wzmacniacza sygnału. Jednak pozornie proste rozwiązanie, samo w sobie stanowi źródło problemów – zarówno prawnych dla nielegalnego użytkownika, jak i technicznych dla pozostałych użytkowników sieci. 

Czym jest wzmacniacz zasięgu komórkowego?

Ze zleconego przez KIGEiT badania opinii wynika, że ponad połowa Polaków ma świadomość istnienia nie tylko powszechnie stosowanych, legalnych i nieszkodliwych wzmacniaczy sygnału Wi-Fi, ale również wzmacniaczy sygnału komórkowego, którego zarówno status prawny, jak i skutki użytkowania, są bardziej złożone. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater’em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącym jakość sygnału zarówno emitowanego przez stacje bazową, jak i przez smartfon.

Łatwość instalacji jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym – o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów naszego badania. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. 

Mam problem z zasięgiem – czego nie mogę robić?

W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest nielegalne. Takie działanie jest przestępstwem obarczonym karą grzywny, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dla konsumentów myląca może być powszechna i łatwa dostępność tego typu urządzeń na rynku. W myśl wspomnianych przepisów bowiem, każdy może legalnie kupić repeater, co jednak absolutnie nie uprawnia posiadacza do jego samodzielnej instalacji.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na naszej stronie internetowej, w którym wyjaśniamy kto i w jakich okolicznościach może korzystać z repeaterów oraz jaki jest status prawny takich urządzeń.

Co robić gdy sygnał jest za słaby?

Zawsze pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do swojego operatora telekomunikacyjnego, który może rekonfigurować istniejącą w pobliżu stację bazową lub podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej poprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy. Operator, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o przeprowadzenia kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu. Przyczyną zakłóceń może być oczywiście nielegalnie zainstalowany wzmacniacz zasięgu, wpływający na jakość sieci w okolicy.

Ponadto, operator może samemu zainstalować odpowiednio skonfigurowany repeater. Urządzenia instalowane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego działają na określonych, zarezerwowanych częstotliwościach, są certyfikowane i w pełni bezpieczne, a przede wszystkim, nie powodują zakłóceń w działaniu innych telefonii komórkowych.

Wszystkie wątpliwości związane z korzystaniem z repeaterów oraz sposobami na zgodne z prawem działania pozwalające na poprawę jakości sygnału, przedstawiliśmy w formie dwóch krótkich animacji – zachęcamy do oglądania i udostępniania filmów.

Celem kampanii edukacyjnej „STOP blokowaniu sygnału” jest podniesienie świadomości ludzi na temat negatywnych skutków korzystania z nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływu na dostęp do łączności. Nielegalnie instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń, co może nieść ze sobą dramatyczne konsekwencje. Tą akcją chcemy m.in. pokazać, że tak jak wszyscy mamy wpływ na nasze najbliższe, fizyczne otoczenie, tak samo możemy mieć wpływ na nasze otoczenie sieciowe – mówi Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT.

Kampania edukacyjna KIGEiT objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Kampania edukacyjna KIGEiT objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

STOP blokowaniu sygnału

drukuj ()

Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa ta zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

 

W myśl znowelizowanych przepisów od dnia 1 marca 2023 r. emerytura  podstawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł), co spowoduje znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

 

Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się i wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

Zatem im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.
Na przykład emeryt z 25-letnim okresem opłacania składek w wysokości podstawowej od marca br. będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 1.686,93 zł brutto tj. o 348,49 zł wyższą niż w lutym br. 

 

Szczegółowo zasady ustalania wysokości emerytur i rent rolniczych opisane są w zakładce:  Świadczenia /Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego /Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej na stronie www.krus.gov.pl/.

 

Ponadto, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje rolnicze, do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzony został nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

 

Dodatkowe składki obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w  gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych, a składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej (na wniosek) mogą opłacać rolnicy, którzy poza działalnością rolniczą dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. 

 

Wysokość dodatku będzie wynosiła 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Na przykład emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł brutto miesięcznie. 

Kwota dodatku będzie podwyższana wraz z waloryzacją emerytury podstawowej.

Prawo do dodatku dla osób, którym przyznano emerytury rolnicze przed 1 marca 2023 r., KRUS przyzna z urzędu, podejmie jego wypłatę w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz wypłaci wyrównanie od 1 marca 2023 r. Oznacza to, że emeryci nie muszą składać wniosku o to świadczenie. 

 

W przypadku osób występujących po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową, uprawnienia do dodatku zostaną rozpatrzone na podstawie tego wniosku – bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem. 

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

 • Baner_swiadczenia2022

XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. 

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. 

Ważne terminy: 

21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

Szczegółowe informacje na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

 • plakat_BGR_18.7

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

drukuj ()

 • krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa_1920x1080-1530x865

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony
do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy
to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne – pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi
150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających od 31 stycznia naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł
o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.

Nawadnianie w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz

Zielona energia w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz

drukuj ()

Nowe kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
od dnia 1 marca 2023 r.
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

•    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.713 zł 50 gr,

•    130% tego wynagrodzenia, tj. 8.753 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2022 r. (6.733 zł 49 gr).

Podstawa prawna: 

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2022 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2023 r. poz. 170/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 200/.

 

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

 • csm_Baner_swiadczenia2_FB_d27f411f92

Ubezpieczenie NNW dzieci rolników 

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników.

Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest  objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.).

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w dacie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać:

 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus(at)agroubezpieczenia.pl  lub
 • listem poleconym na adres: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.- pt. od 8.00 do 18.00).

Źródło: https://www.fsusr.gov.pl/aktualnosci/artykul/nazwa/ubezpieczenie-nnw-dzieci-rolnikow-w-2023-roku.html 

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

 • csm_Baner_ubezpieczenia_dodatkowe2_31bd4a414d

Poprawa dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą  w Elgiszewie.

 

Mieszkańcy naszej Gminy, którzy posługują się aparatami słuchowymi już od marca bieżącego roku będą mieli możliwość korzystania z pętli indukcyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

Urząd Gminy Ciechocin nieodpłatnie przekazał Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie na własność pętle indukcyjną, otrzymaną w ramach projektu „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego” nr POWR. 02.18.00-00-0081/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

            Dzięki temu urządzeniu nastąpiła poprawa dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej względem potrzeb osób z problemami słuchu.

            Siedziba Gminnej Biblioteki została oznaczona odpowiednimi piktogramami świadczącymi o możliwości korzystania z pętli indukcyjnej.

            Zapraszamy do Gminnej Biblioteki.

drukuj ()

 • IMG_0237

PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

 • Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł.
 • Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.
 • Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT. Warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe.

Seniorzy, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnowali z jej pobierania i pozostali aktywni zawodowo mogą korzystać z PIT-0 dla seniora. Takie osoby nie zapłacą podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej oraz zasiłków macierzyńskich – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Z ulgi mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Warunkiem jest nie otrzymywanie emerytury lub renty rodzinnej bądź świadczeń równorzędnych.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • oraz z zasiłków macierzyńskich,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak rozliczyć ulgę

Podatnicy, mający uprawnienie do ulgi dla pracujących seniorów, którzy chcą z niej skorzystać w rozliczeniu rocznym, mogą to zrobić poprzez:

 • złożenie zeznania pisemnie, korzystając ze wzoru papierowego, bądź
 • złożenie zeznania w usłudze Twój e-PIT przygotowanego na podstawie danych posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym danych z informacji PIT-11 złożonych do urzędu skarbowego przez płatników.

Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT należy sprawdzić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne zmiany. Dotyczy to osób, którym w trakcie roku płatnik nie stosował ulgi dla pracujących seniorów oraz np. osób, którym PIT-0 dla seniora przysługuje tylko za część roku podatkowego, a płatnik w związku z brakiem złożonego oświadczenia nie uwzględnił tego w przekazanej informacji PIT-11. Osoby, które osiągnęły wiek uprawniający do skorzystania z ulgi i początkowo pracowały nie pobierając emerytury (przychód zwolniony z PIT na podstawie ulgi dla pracującego seniora), a następnie zaczęły pobierać emeryturę i ponownie podjęły pracę (przychód objęty PIT) również powinny sprawdzić i ewentualnie zmienić przygotowane zeznanie. W przypadku takich osób ulgą objęte są wyłącznie należności za pracę uzyskaną w miesiącach przed jednoczesnym pobieraniem emerytury/renty rodzinnej.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełniane na podstawie danych z PIT-11. Płatnik (pracodawca) rozgranicza w PIT-11 przychody zwolnione na podstawie ulgi dla pracującego seniora tylko wówczas, gdy na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika stosował je w trakcie roku przy poborze zaliczek. Jeśli zwolnienie nie było stosowane przez płatnika w trakcie roku albo było ale tylko za część roku (zgodnie z oświadczeniem podatnika), a ulga przysługuje w innym wymiarze, podatnik przed złożeniem zeznania powinien je zaktualizować stosownie do przysługującego mu uprawnienia i do wysokości limitu.

drukuj ()

Drodzy Rodzice,

informujemy, że w dniach 07.03.2023 r. – 30.03.2023 r. przeprowadzony zostanie pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się pod linkiem:

https://ciechocin.bip.net.pl/?a=6010

W dniach 01.03.2023 r. – 30.03.2023 r. można również dokonywać zgłoszeń dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz przykładowe wzory oświadczeń.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym Dyrektorem szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie – tel. 56 683 77 87;

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów września 1939 r. w Świętosławiu – tel. 56 603 70 20;

 

drukuj ()

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich


Zabawa, koncerty, telewizja, wielka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie 
Festiwalu „Polska od Kuchni”
Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!
Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu 
„Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.
Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

Wybory Miss Wdzięku
to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku. 
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny
podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie.
Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania

Konkurs Artystyczny
to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! 
Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!


Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:
https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I etap konkursu – Eliminacje Wstępne
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie 
Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów 
w każdej kategorii to 3 000 zł.

III etap konkursu – Finał
Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. 
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich 
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji. 


Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br. 
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni 
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

 

drukuj ()

 • zdjęcie KGW (2)
 • zdjęcie KGW (3)
 • zdjęie KGW (1)

Bitwa Regionów

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału
w Ogólnopolskim Konkursie

Bitwa Regionów 2023

O konkursie

Celem ogólnopolskiego konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
 przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?

Przypominamy,
 że aby wziąć udział w konkursie Bitwa Regionów, należy wysłać
zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
: https://bitwaregionow.pl/ lub pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/konkurs.

Koła Gospodyń Wiejskich mają na to czas do 31 marca 2023 r.

 

drukuj (Bitwa Regionów)

 • 1460x616 (1)

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" z Krakowa na zlecenie Gminy Ciechocin realizuje badania społeczne, na rzecz sporządzenia Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Ciechocin. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://ciechocinmieszk.webankieta.pl/

Termin ankietowania - do 21.03.2023 r.

drukuj ()

Dzień Sołtysa

Dnia 10 marca br. Sołtysi z naszej Gminy zostali zaproszeni na wspólne celebrowanie ich święta, które przypadało w sobotę 11 marca. Serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w wypełnianiu obowiązku Sołtysa złożyli Wójt Gminy Pan Andrzej Okruciński, Sekretarz Pani Marta Iwan-Łęgowska i Skarbnik Pan Janusz Celmer. Na ręce sołtysów złożone zostały życzenia i drobne upominki. Była to też okazja do przekazania wyrazów uznania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza. 

drukuj (Dzień Sołtysa)

 • IMG_0324 rozj.

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 • Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować.
 • W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.

Podatnicy zobaczą na swoich kontach w e-US deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe. Zostały im udostępnione deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami.

Podatnicy mogą podejrzeć deklarację złożoną elektronicznie, pobrać ją w postaci pliku .xml i wydrukować w formacie .pdf. Na wydruku będzie widoczny numer dokumentu (referencyjny).

Uruchomienie nowej funkcjonalności wymagało zasilenia e-Urzędu Skarbowego blisko 190 mln rekordów danych.

Wkrótce podatnicy będą mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT (złożonych przez płatników) i VAT.

drukuj ()

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wynosiło 6 965,94 zł (M.P z 2023 r. poz. 130).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2023 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

 • domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
 • pomocników rolnika,

stanowić będzie 209 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
w II kwartale 2023 r.
 

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 
7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie
za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającym zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - tj. dzień 2 maja 2023 r.  System nSIU uwzględnia i przesuwa terminy opłacenia składek na pierwszy dzień roboczy po sobotach i dniach wolnych od pracy, zgodnie z wykazem dni wolnych, które są wprowadzone do centralnego kalendarza systemu teleinformatycznego.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj ()

Pierwsza połowa marca to głownie spotkania z okazji Dnia Kobiet. Serdecznie dziękujemy Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za możliwość spotkania się i wspólnego świętowania. Każda z tych uroczystości przebiegała w miłej atmosferze przy przepysznym poczęstunku. Jeszcze raz składamy serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha dla wszystkich Pań. Poniżej prezentujemy fotorelacje z tych miłych spotkań.

drukuj ()

 • IMG_0294
 • IMG_0357
 • IMG_2178
 • IMG_3567
 • IMG_3541

Fundacja WERWA w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.02 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.02.01 Aktywne włączenie społeczne jako organizacja pozarządowa założyła Klub Integracji Społecznej, który swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym dokonał wpisu w rejestrze Klubów Integracji Społecznej.

Niniejszy Klub będzie funkcjonować pod następującym adresem: Wielgie 74, 87-645 Zbójno od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Funkcjonowanie KISu zaplanowano w okresie od lutego do końca 2023 roku. Spotkania w ramach działalności Klubu będą się odbywać w świetlicy w Wielgiem, która została wyremontowana i wyposażona w niezbędny sprzęt.

W ramach działalności naszego Klubu planujemy podjąć następujące działania aktywizujące dla uczestników[1]:

·         przeprowadzenie diagnozy kompetencji społecznych uczestnika i opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,

·         opracowanie Indywidualnego Planu Działania na podstawie którego zostaną wskazane optymalne formy wsparcia w ramach projektu,

·         grupowe doradztwo psychologiczne w celu wzmocnienia i zwiększenia kompetencji społecznych,

·         indywidualne doradztwo psychologiczne w celu zidentyfikowania indywidualnych barier psychologicznych i poziomu motywacji do zmian,

·         usługi prawne mające na celu zapewnienie osobom wykluczonym społecznie i/lub zawodowo darmowe porady prawne,

·         grupowe doradztwo zawodowe prowadzone w formie warsztatów, którego celem jest rozwój praktycznych umiejętności samodzielnego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, poruszania się po rynku pracy oraz przełamywania barier w procesie doskonalenia zawodowego,

·         moderator – grupy samopomocowe, których celem będzie wymiana doświadczeń, wsparcie emocjonalne, wspólne poszukiwanie rozwiązań, zwalczanie bezradności w sprawach życiowych, wzajemne wspieranie się uczestników projektu,

·         staże zawodowe[2], które będą się odbywać w celu umożliwienia uczestnikom projektu nabycia określonych umiejętności praktycznych,

·         pośrednictwo pracy oraz spotkania z potencjalnymi pracodawcami (realizacja za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy),

·         szkolenia i kursy[3] zgodne z Indywidualną Ścieżką Reintegracji uczestnika.

Uczestnikom zapewnimy wyżywienie w postaci obiadów oraz przerw kawowych[4].

Zakładając, iż część uczestników będzie zamieszkiwać tereny z ograniczonym dostępem do komunikacji publicznej, zapewnimy transport na zajęcia zorganizowane w KIS. Wynajęty przez nas środek transportu będzie dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy będą dowożeni także na zaplanowane szkolenia oraz staże.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione materiały dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas wszystkich form wsparcia[5].

Niniejszy projekt kierowany jest do osób, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. Grupę docelową stanowią wszystkie wymienione kategorie osób:

·         doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

·         korzystające z opieki społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej,

·         bezrobotnych i biernych zawodowo, które poszukują pracy,

·         o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

·         z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

·         korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina).

 

Spełnienie wymogów kwalifikujących danego uczestnika do objęcia formą wsparcia w ramach utworzonego przez Fundację WERWA Klubu Integracji Społecznej będzie weryfikowana przez pracownika socjalnego z odpowiedniego miejscowo Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uczestnicy będą korzystać z opisanych powyżej form wsparcia. W celu realizacji zaplanowanych działań zaangażowane zostaną kompetentne osoby, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenia każdego z poszczególnych zadań.

Liczymy na owocną współpracę, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje dotyczące państwa włączenia się w nasz projekt.

 [1] Projekt zakłada objęcie wsparciem 238 uczestników.

[2] Wsparcie dla 60 uczestników.

[3] Wsparcie dla 60 uczestników.

[4] Catering w postaci przerwy kawowej będzie przysługiwał uczestnikom, którzy w danym dniu otrzymają wsparcie ciągłe wynoszące minimum 4 godziny.

Catering w postaci obiadu będzie przysługiwał uczestnikom, którzy w danym dniu otrzymają wsparcie ciągłe wynoszące minimum 6 godzin.

[5] Materiały promocyjne m.in. teczki, notesy i długopisy wyprodukowane specjalnie dla celów projektu.

drukuj ()

 • Plakat KIS_17.02.2023
 • poziom_kolor

Miło jest nam poinformować wszystkich mieszkańców, że oddano do użytku zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław Gmina Ciechocin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy dużym wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy. Realizacja inwestycji jest odpowiedzą na głosy mieszkańców miejscowości Świętosław. Cieszymy się, że przy wspólnej współpracy udało się zrealizować kolejną inwestycję.

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby. Wartość inwestycji 93 430,80 zł.

Siłownia zewnętrzna znajduje się na wydzielonym terenie działki przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu.  

W skład siłowni zewnętrznej wchodzą:

 • Zjazd linowy 1 szt.
 • Wyciąg i orbitrek 1 szt.
 • Biegacz i orbitrek 1 szt.
 • Prasa nożna i wioślarz 1 szt.
 • Surfer i wioślarz 1 szt.
 • Rower i jeździec 1 szt.
 • Narty i motyl 1 szt.
 • Trenażer (N) i rower ręce 1 szt.
 • Ławka z USB 1 szt.
 • Szachownica 1 szt.
 • Biegacz dla dzieci 1 szt.
 • Jeździec dla dzieci 1 szt.
 • Krzesło dla dzieci 1 szt.
 • Prasa dla dzieci 1 szt.
 • Stepper i pajac dla dzieci 1 szt.
 • Tablica z regulaminem 1 szt.

drukuj ()

 • IMG_0374
 • IMG_0375
 • IMG_0378
 • IMG_0382
 • IMG_0384
 • IMG_0393

Drogowcy przystąpili do prac.

Sprzyjająca aura pozwoliła wykonawcy na rozpoczęcie prac na drogach gminnych. Przypomnijmy, że roboty drogowe prowadzone są na 7 odcinkach i mogą wystąpić lokalne utrudnienia komunikacyjne. Jeszcze nigdy w historii Gminy w jednym roku nie realizowaliśmy tak wielu zadań drogowych za tak olbrzymią kwotę, co jest dla naszego samorządu dużym wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę, iż jeszcze wiele dróg gminnych potrzebuje naprawy, dlatego nieustannie zabiegamy o pozyskanie środków zewnętrznych na ich remont.

Na realizację  zadania Gmina Ciechocin otrzymała dofinasowane z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

drukuj ()

 • IMG_20230308_094821
 • IMG_20230315_124618
 • IMG_20230315_124832
 • IMG_20230315_150040
 • IMG_20230320_090548
 • IMG_20230323_094739
 • IMG_20230323_094745
23 marca w Bibliotece Publicznej Gminy Ciechocin, odbyły się „Cykliczne Warsztaty Artystyczne".
Uczestnicy wykonywali urocze dekoracje wielkanocne. Potrzebne elementy do tworzenia tych pięknych ozdób przygotowała p. Aneta Sulecka - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
To było pracowite i wartościowe popołudnie!
Do zobaczenia w bibliotece!

drukuj ()

 • 336905362_243919424747387_83351720488796316_n
 • 336904238_1268998077032345_3854314071665075905_n
 • 336915473_974697673694624_5358218847217686127_n
 • 336775421_993818814922919_7399192684475508072_n
 • 336915491_924737052279513_9055697647529638527_n
 • 337431706_1044531656506685_3466802647388458387_n

                                                                                     Bydgoszcz, dnia 22 marca 2023 r.

 

APEL O ROZWAGĘ

 

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

                                                               Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

                                                                            Kamil Szulc

drukuj ()

Umowa podpisana

Dnia 31 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy w Ciechocinie odbyło sie spotkanie podczas którego podpisana została umowa z Firmą NIK-NAT sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Justyną Działdowską Prezes Zarządu, dotycząca budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Świętosławiu. Przedsięwzięcie realizowane będzie dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Obiekt wybudowany zostanie na działce szkolnej i będzie posiadał połączenie z istniejącym budynkiem szkoły poprzez łącznik komunikacyjny. Na uroczyste podpisanie umowy przybyli: Manager ds. Rozwoju Relacji Społecznych w BGK  Pani Marzena Łukowska, Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Pietrzak, Radny Gminy Pan Piotr Konarski, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Mariusz Robakowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. Pani Marzanna Suchorzyńska, nauczyciel Pan Robert Malanowski oraz dzieci reprezentujace uczniów Szkoły w Świętosławiu, przy której powstanie nowa sala. Cieszymy się, że przechodzimy do kolejnego etapu tej inwestycji, dzięki której wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Gminy Ciechocin staje się realne.

drukuj (Umowa podpisana)

 • IMG_0418kopia
 • IMG_0425
 • IMG_0436
 • IMG_0442
 • IMG_0460
 • IMG_0471
 • IMG_0481
 • IMG_0500

Ogłoszenie naboru

Urząd Gminy Ciechocin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i planowania przestrzennego w wymiarze 1 etatu.

drukuj (Ogłoszenie naboru)

 • 83e98db2998a4ca192d6c29fbd0c9525l7T9eUFpWrLtEa5D-0
 • 83e98db2998a4ca192d6c29fbd0c9525l7T9eUFpWrLtEa5D-1

Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie inwestycji realizowanych w naszej gminie w ostatnim czasie. Duża część z nich była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na spotkanie przybył Wojewoda Kujawsko Pomorski Pan Józef Ramlau, Starosta Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Pan Franciszek Gutowski, Radni Powiatu, Radni Gminy Ciechocin, Sołtysi, przedstawicielki KGW, druhowie OSP i mieszkańcy naszej gminy. Była to okazja do rozmowy, wymiany poglądów, zgłoszenia swoich postulatów i pomysłów na rozwój gminy i powiatu. Taki bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest niezmiernie ważny, ponieważ dzięki temu poznajemy potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. A dzięki zebranym informacjom możemy lepiej ukierunkować nasze działania. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogli uczestniczyć w spotkaniu więc udostępniamy krótki film podsumowujący niektóre inwestycje naszej gminy.

drukuj ()

 • IMG_0538
 • IMG_0556
 • IMG_0569
 • IMG_0567
 • IMG_0587
 • IMG_0593
 • IMG_0618 kopia
 • IMG_0624

Dnia 4 kwietnia br. Wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński oraz Skarbnik Gminy Janusz Celmer podpisali umowę o realizację zadania publicznego z przedstawicielami Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego ISKRA Ciechocin. Umowa pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ciechocin w 2023 roku” obejmuje przede wszystkim wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 40 tys. zł na zadania przedstawione w ofercie. LZS ISKRA Ciechocin prowadzi sekcje piłki nożnej i sekcje kolarstwa, zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dwa razy w tygodniu. Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Iskra Junior - uzupełnienie naboru trwa. Trzymamy również kciuki za nowy skład drużyny Iskry senior. Aktywność fizyczna jest potrzebna w każdym wieku a systematyczne uprawianie sportu dodatkowo uczy zasad fair play, dyscypliny, radzenia sobie z emocjami jakie niosą ze sobą pierwsze sukcesy i porażki.

drukuj ()

 • IMG_0631
 • IMG_0628
 • IMG_0635
Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu naszego regionu.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 3 maja 2023 r., można je przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych plików  (np. WeTransfer.com, fromsmash.com, itp.).

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego---konkurs-fotograficzny-wojewody--edycja-2023 .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

drukuj ()

 • Plakat Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego 2023_1

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące płatności bezpośrednich, warunkowości oraz ekoschematów, które odbędą się w dn. 14.04.2023 r.:

 1. „Płatności bezpośrednie, warunkowość i związane z nimi wymogi w 2023 r.” o godz. 10:00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/platnosci-bezposrednie-warunkowosc-i-zwiazane-z-nimi-wymogi-w-2023-roku/register

Program:

 •  System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych
 •  Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 •  Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia